Υπηρεσίες

 • Img
  Η High Protection Security

  δραστηριοποιείται σύμφωνα με τον Ν 2518/97 «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας - Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν 3707/08 « Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών» και έχει αντικείμενο εργασιών την :

 • Img
  Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας σε τρίτους για μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  - επιτήρηση ή φύλαξη κινητών ή ακινήτων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων, προστασία φυσικών προσώπων, - ασφαλή μεταφορά με ειδικά διασκευασμένα – τεθωρακισμένα οχήματα χρημάτων, αξιών, αρχαιοτήτων, έργων τέχνης και πολύτιμων αντικειμένων, - προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών και αθλητικών εκδηλώσεων, - έλεγχο ασφάλειας πληρωμάτων, επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού υλικού σε αερολιμένες, ελικοδρόμια, υδατοδρόμια, καθώς και έλεγχο πρόσβασης στους χώρους και, εν γένει, στις εγκαταστάσεις αυτών μετά από έγκριση της αρμόδιας αεροπορικής αρχής,

 • Img

  έλεγχο ασφάλειας πληρωμάτων, επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού υλικού σε λιμένες και λιμενικές εγκαταστάσεις, καθώς και έλεγχο πρόσβασης στους χώρους και, εν γένει, στις εγκαταστάσεις αυτών μετά από έγκριση της αρμόδιας λιμενικής αρχής, ενασχόληση με μελέτες αξιολόγησης ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων / λιμένων έναντι ενδεχομένων κινδύνων, από σκόπιμες παράνομες ενέργειες, σύμφωνα με το Κεφ. ΧΙ−2 της Δ.Σ SOLAS 74 τον Κώδικα ISPS, τον Κανονισμό (Ε.Κ) 725/2004, τις διατάξεις της εγκυκλίου MSC 1074 του ΙΜΟ, του ν. 3622/2007 (ΦΕΚ Α΄ 281/20.12.2007) την υπ' αριθ. 4442.20/01 /2008 (ΦΕΚ Β΄ 674/17.04.2008) Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά, συνοδεία για την ασφαλή κίνηση οχημάτων που μεταφέρουν ογκώδη ή βαρέα αντικείμενα, με ειδικά οχήματα που φέρουν στοιχεία επισήμανσης, .

 • Img

  συνοδεία αθλητικών αποστολών για την ασφαλή μετακίνησή τους, εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό μέτρων για την ασφαλή πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων των παραπάνω περιπτώσεων, εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο, εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού και εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας, πυρός κλπ.

 • Img

  Η έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, διανομή, εμπορία, και εκμίσθωση εξοπλισμού και νέων συστημάτων υψηλής τεχνολογίας και παντός είδους μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας, μηχανημάτων καταμέτρησης και προστασίας χρημάτων, κινητών αξιών και πολύτιμων αντικειμένων, καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού για όλα τα ανωτέρω είδη και για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες ασφάλειας, φύλαξης και προστασίας. Η οργάνωση και παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ανοικτών και κλειστών ή ελεγχόμενων χωρών, αεροδρομίων, λιμένων, ακτών, και λοιπών δημόσιων ή ιδιωτικών εγκαταστάσεων. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων και η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών για θέματα περιβάλλοντος και για θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ευρωπαϊκά προγράμματα γενικότερα. Η οργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίων ενημέρωσης, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης προσωπικού επιχειρήσεων και μεμονωμένων ατόμων για επαγγελματική κατάρτιση γενικά και ειδικότερα για υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας, καθώς και η συνεργασία με Ιδιωτικά και Κρατικά εκπαιδευτικά Ιδρύματα και με Οίκους του εξωτερικού.